Cuir tachartas a-steach | Submit an event

Lìon am foirm seo gu h-iomlan airson tachartas a chur a-steach gu prògram Seachdain na Gàidhlig. Sgrìobh sa Bheurla no sa Ghàidhlig – bidh sinn ag eadar-theangachadh a h-uile rud agus am prògram fhoillseachadh gu dà-chànanach. 

Please fill in this form completely to submit your event to the Edinburgh Gaelic Festival programme. The form can be filled in in either English or Gaelic. All entries will be translated and published bilingually. 

  • Lìon am foirm le fiosrachadh gu buileach mar a nochdas e sa phrògram.
  • Please submit this information as you wish it to appear in the programme. 
  • Ma tha sibh a’ cur barrachd air aon tachartas air dòigh, cuir foirm airson gach tachartas a-steach fa leth. 
  • If you are submitting more than one event, submit the form once per each separate event.
  • Nam bu toil leat comhairle mus cuir thu am foirm a-steach, sgrìobh thugainn aig seachdain.na.gaidhlig@gmail.com.
  • If you would like to discuss your event with us before submitting the form, please contact us at seachdain.na.gaidhlig@gmail.com.

Bidh sinn a’ gabhail tachartasan gus 25mh den Òg-mhios 2019. 

We will be accepting event submissions up until 25th June 2019.