Fosgailte airson 2018! | Open for 2018!

[English below]
Tha sinn toilichte a ràdh gum bi Seachdain na Gàidhlig 2018 a’ dol air adhart bho 2-9 Samhain 2018. Tha sinn an dòchas gun gabh sibh pàirt ann!
Tha sinn a-nis fosgailte airson tachartasan. Nam bu toil leibh tachartas a ruith, lìonaibh am foirm aig a’ cheangal seo.
Bidh rud sam bith a gheibh sinn air a’ foirm a’ dol a-steach dhan phrògram mar a sgrìobhas sibh e. Nam bu toil leibh a bhith an conaltradh mun tachartas ro-làimh, cuir fios thugainn an-seo aig seachdain.na.gaidhlig@gmail.com.
Bidh Fèill na Gàidhlig a’ dol air adhart air Disathairne 3 Samhain bho 15:00-17:00. Bidh sinn ag iarraidh £10/bòrd no £5/leth-bhòrd. Leigibh fios nam bu toil leibh bòrd a chlàradh.
Tha sinn a’ sireadh buill ùra airson na comataidh, cuideachd! Chan eil cus tìde an sàs ann, ach tha mòran spòrs. Leigibh fios ma bhios ùidh agaibh, agus bheir sinn dhuibh barrachd fiosrachaidh.
Tha sinn an dùil ri bliadhna sgoinneil eile!
We are pleased to announce that the Edinburgh Gaelic Festival will be taking place from 2-9 November 2018. We hope you’ll take part!
We are now open for event submissions. If you would like to organise an event, you can submit it via our web form at this link. 
Anything we receive via the form will be printed in the programme as you’ve written it. If you would like to speak about your event before submitting, please get in touch with us at seachdain.na.gaidhlig@gmail.com.
The Gaelic Fair will be on Saturday 3 November from 15:00 – 17:00. We’ll be asking for a small fee of £10/table or £5/half table. Let us know if you’d like to reserve a place.
We’re also looking for new committee members! The time commitment isn’t too onerous, and it’s a lot of fun. Let us know if you might be interested, and we can provide more information.
We’re looking forward to another fantastic festival!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *