Fosgailte airson 2019 | Open for 2019 events

Bidh SnaG a’ dol a-rithist ann an 2019 bho 8-16 Samhain. Nam bu toil leibh tachartasan a chur air dòigh mar phàirt dheth, leig fios thugainn aig seachdainnagaidhlig@gmail.com. 

The Edinburgh Gaelic Festival will be coming to you again in 2019 from 8-16 november. If you’d like to arrange an event as part of the Festival, get in touch with us at seachdainnagaidhlig@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *