Tha an clàr-àma againn a-nis beò!

Tha an clàr-àma againn a-nis beò! Thèid corr is 30 tachartasan a chumail tron t-seachdain air feadh a’ phrìomh bhaile, a’ toirt a-staigh Fèill mhòr na Gàidhlig, cearcall còmhraidh, cèilidh a’ Chomainn Cheiltich cothroman seanchais agus beul-aithris – tadhail air làrach-lìn na Fèise son a’ chlàr-àma iomlan de na tachartasan uileadh, agus lean air Faceboook no Twitter son an fhiosa as ùire. Ma bhios tu air chois a’ gabhail pàirt an gnothaichean na Fèise, dèan tweet no post leis a’ bhrath #SnaG2017!

Our 2017 programme is now live! There are more than 30 events planned throughout the week across the Capital – click here for all the information about this year’s events, and follow Facebook or Twitter for regular updates. If you’re out and about at the festival, why not tweet or post with the hashtag #SnaG2017?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *