Tha an clàr-àma againn a-nis beò!

Tha an clàr-àma againn a-nis beò! Thèid corr is 30 tachartasan a chumail tron t-seachdain air feadh a’ phrìomh bhaile, a’ toirt a-staigh Fèill mhòr na Gàidhlig, cearcall còmhraidh, cèilidh a’ Chomainn Cheiltich cothroman seanchais agus beul-aithris – tadhail air làrach-lìn na Fèise son a’ chlàr-àma iomlan de na tachartasan uileadh, agus lean air Faceboook…
Read more


November 3, 2017 0